var w36imgJsons = [ { "src": "/_upload/article/images/ab/71/3b67856e4571950522441139d04d/10734ae9-2bac-491f-890c-42558e2fb2c0.jpg", "original": "/_upload/article/images/ab/71/3b67856e4571950522441139d04d/10734ae9-2bac-491f-890c-42558e2fb2c0.jpg", "title": "7", "url": "/xzfwzx/2021/0702/c2688a74383/page.htm" }, { "src": "/_upload/article/images/cc/43/4c3df2b64b02a71e958e32bbbbda/f71169ad-3fa9-46b7-9fd8-bb471a7f033b.jpg", "original": "/_upload/article/images/cc/43/4c3df2b64b02a71e958e32bbbbda/f71169ad-3fa9-46b7-9fd8-bb471a7f033b.jpg", "title": "6", "url": "/xzfwzx/2021/0702/c2688a74382/page.htm" }, { "src": "/_upload/article/images/c9/34/3d045cba4c6aa9e23dd17b30f16f/b75b230a-5f86-479d-b1b6-56c9d2151a2a.jpg", "original": "/_upload/article/images/c9/34/3d045cba4c6aa9e23dd17b30f16f/b75b230a-5f86-479d-b1b6-56c9d2151a2a.jpg", "title": "5", "url": "/xzfwzx/2021/0702/c2688a74381/page.htm" }, { "src": "/_upload/article/images/07/9a/6ce4e14644169782164c15556fb9/d998a829-fa60-4105-9907-42c3c5fb10ed.jpg", "original": "/_upload/article/images/07/9a/6ce4e14644169782164c15556fb9/d998a829-fa60-4105-9907-42c3c5fb10ed.jpg", "title": "4", "url": "/xzfwzx/2021/0702/c2688a74380/page.htm" }, { "src": "/_upload/article/images/95/f3/a42ea8384f26bf3d50174f49adec/3285904d-3206-4dc3-987f-fa24fe0b3264.jpg", "original": "/_upload/article/images/95/f3/a42ea8384f26bf3d50174f49adec/3285904d-3206-4dc3-987f-fa24fe0b3264.jpg", "title": "3", "url": "/xzfwzx/2021/0702/c2688a74379/page.htm" }, { "src": "/_upload/article/images/d5/86/36cfccdd47349edc96d3d8d689ec/c49d7711-c6ef-4388-9b40-6f287f547499.jpg", "original": "/_upload/article/images/d5/86/36cfccdd47349edc96d3d8d689ec/c49d7711-c6ef-4388-9b40-6f287f547499.jpg", "title": "2", "url": "/xzfwzx/2021/0702/c2688a74378/page.htm" } ];
办件查询 更多++
申报号
截至今日
 • 已受理
 • 正在办理
 • 已办结
 • 不予办理
基本信息
 • 地址:春光摄淫师在线观看1号楼1楼大厅
 • 时间:2021年6月2日 星期三 20:19
 • 监督电话:0591-83511586
办事指南 更多++
 • 服务部门、二级学院事项
 • 服务教职工事项
 • 服务学生事项
    办件进度 更多++